Gaziantep Gznuru Gz Hastanesi

Gz Tansiyonu (Glokom)

Gz Tansiyonu (Glokom)

Gz Tansiyonu (Glokom)

 Glokom, göziçi basncnn yükselmesi nedeniyle görme sinirinin giderek zayflamasna ve böylece görme kaybna yolaçan ciddi bir hastalktr. Birçok glokom çeidi vardr. Fakat en sk görülen glokom tipi açk açl glokomdur.

GLOKOM NASIL TEHS EDLR ?

Özellikle, kronik açk açl glokom ad verilen en sk görülen glokom çeidinde, eer göziçi basnc çok yüksek seviyelerde deilse hastalk hiçbir belirgin belirti vermeden sinsi olarak seyreder. Bu nedenle hastaln tehis edilmesi, ilerlemi dönemlerinde yaplr.

1. Glokom, çounlukla baka bir nedenle, sklkla da sradan bir gözlük muayenesi veya basit nedenlerle doktora bavuran hastalarda yaplan muayene srasnda tesadüfen tehis edilir. Bu nedenle göz muayenesi srasnda göz tansiyonunun ölçülmesi ihmal edilmemelidir.

2. Ayrca, bir ksm hastada akut glokom krizi denilen ve göziçi basncnn ani olarak çok yüksek düzeylere yükselmesiyle ortaya çkan, iddetli göz ars, baars, gözün kpkrmz olmas, bulant, kusma gibi gürültülü bir tabloyla kendini gösterir. Bu durumda tehis çok kolaydr ve acil tedavi gerekir.

3. Glokom tehisinde göz doktorlarnn klasik olarak birlikte aradklar üç bulgu gereklidir. Bunlardan birincisi, göziçi basncnn yüksek olmasdr. Normalde göziçi basnc 10-20 mm. civa basnc düzeyindedir. Göz içi basncnn 20 mm civa basncnn üzerinde bulunmas çounlukla glokom lehindedir, ancak sadece göziçi basncnn yüksek bulunmas,glokom tehisi için yeterli deildir. Çünkü göziçi basnc 20 mm civann üzerinde olduu halde normal olan gözler olduu gibi, göziçi basnc 20 mm civann altnda olmasna ramen glokomlu olan gözler de mevcuttur. Glokom tehisi için ikinci olarak aranlan bulgu, gözdibi muayenesinde görülen göz siniri tahribatdr. Üçüncü bulgu da, görme alan muayenesinde, görme sinirindeki tahribat gösteren görme alan bozulmalardr. Glokomlu hastalar, göziçi basnc düzeyi, görme sinirinin ve görme alannn durumu birlikte deerlendirilerek izlenirler ve yine bu bulgulara baklarak ilaç tedavisine veya ameliyata karar verilir.

GLOKOM TEDAV EDLEBLEN BR HASTALIK MIDIR?

Glokom tehis edildikten sonra tedavisi mümkün olan bir hastalktr. Ancak, zamannda tehis edilmeyip hastalk göz sinirinde tahribat yapar ve görme derecesini düürdükten sonra tehis edilirse, yaplan tedavi ancak mevcut görmeyi korumaya yardmc olur. Kayplarn geriye getiremez. Bu nedenle hastalar, görme kayplar olumadan, göz siniri tahrip olmadan erken dönemde yakalanrsa görme kaybna engel olunarak kolayca tedavi edilir.